کالری شمار چیست؟

کالری ها واحد اندازه گیری انرژی هستند. که برای حساب کردن انرژی مواد غذایی و مواد خوراکی استفاده می شود. ما از کالری های دریافتی برای عملکردهای ضروری مثل نفس کشیدن و فکر کردن و همچنین فعالیت های روزانه مثل راه رفتن، صحبت کردن و خوردن استفاده می کنیم.
اضافه شدن کالری های اضافی به بدن باعث ایجاد و دخیره چربی در بدن می شود و اگر تعداد کالری دریافتی بیشتر از کالری باشد که می سوزانید باعث افزایش وزن در طول زمان می شود.
شمارش کالری هر وعده غذایی یا نوشیدنی که آن را به صورت روزانه مصرف می‌کنید، کالری شماری نام دارد که به وسیله ی آن میتوانید میزان کالری دریافتی را محاسبه و به وزن ایده آل خود برسید .